1.
Tien DA, Thuy NT, Huu NC, Dai TD, Thanh LN. ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG MẤT PROTEIN RUỘT SAU PHẪU THUẬT FONTAN VỚI PHƯƠNG PHÁP MỞ CỬA SỔ GIỮA ỐNG MẠCH NHÂN TẠO VÀ NHĨ PHẢI. VJCTS. 2020;3:37-39. doi:10.47972/vjcts.v3i.308