1.
Tan NV, Tri NV. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP TRÊN VÀ DƯỚI 65 TUỔI. VJCTS. 2020;3:40-47. doi:10.47972/vjcts.v3i.331