1.
Hung DP, Phu BD, Loi HM, Khoan LT, Thanh NV. VAI TRÒ CỦA CT-64 LÁT CẮT TRONG CHẨN ĐOÁN BỆNH TIM BẨM SINH. VJCTS. 2020;3:53-59. doi:10.47972/vjcts.v3i.333