1.
Tuan TV. NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP DỊ DẠNG THÔNG ĐỘNG TĨNH MẠCH PHỔI Ở TRẺ EM. VJCTS. 2020;3:60-62. doi:10.47972/vjcts.v3i.337