1.
Dũng NV, Sơn CV, Hòa TV. Khảo sát nhận thức, thái độ và xác định một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân người dân tộc thiểu số bị tăng huyết áp. VJCTS. 2022;35:12-18. doi:10.47972/vjcts.v35i.671