1.
Hoa TT, Thuc NV, Huong HM, Anh VTN, Dung DX, Nam DH. Đánh giá kết quả của kỹ thuật oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể phương thức động – tĩnh mạch (v-a ecmo) ở bệnh nhân sốc tim. VJCTS. 2022;35:165-175. doi:10.47972/vjcts.v35i.694