1.
Sam HM, Anh HT, Tri UT, Thuy NT. Phẫu thuật thay đoạn mạch nhân tạo trong điều trị ung thư phần mềm chi dưới: Nhân một trường hợp và nhìn lại Y văn. VJCTS. 2022;37:5-11. doi:10.47972/vjcts.v37i.753