1.
Bảo LT, Tiến Đỗ A, Thủy NT. Bất thường kết nối tĩnh mạch phổi bán phần bên trái với tĩnh mạch vô danh: Nhân một trường hợp lâm sàng và nhìn lại Y văn. VJCTS. 2022;37:12-17. doi:10.47972/vjcts.v37i.754