1.
Dũng VH. Đặc điểm và kết quả phẫu thuật sửa chữa vỡ thất trái sau thay van hai lá. VJCTS. 2022;37:18-23. doi:10.47972/vjcts.v37i.755