1.
Nghĩa Đoàn V, Hựu NC, Thủy NT. Kết quả phẫu thuật thay lại van hai lá tại Trung tâm tim mạch bệnh viện E. VJCTS. 2022;37:34-45. doi:10.47972/vjcts.v37i.757