1.
Dũng VH. Cải tiến phẫu thuật Bentall giúp cải thiện chảy máu sau mổ và tỷ lệ sống còn trung hạn. VJCTS. 2022;37:69-77. doi:10.47972/vjcts.v37i.760