1.
Hien NS, Phong NH, Vinh DQ, Hung ND, Huy DX, Ngoc NM, Trong DD. Kết quả phẫu thuật sửa toàn bộ kệnh nhĩ thất toàn phần tại Bệnh viện Tim Hà Nội. VJCTS. 2022;39:37-46. doi:10.47972/vjcts.v39i.801