1.
Thủy NT, Đại T Đắc, Huy BQ, Sơn Đàm H, Hựu NC. Bít vỡ phình xoang Valsva vành phải vào buồng nhĩ phải bằng dụng cụ qua đường ống thông tại Bệnh viện E. VJCTS. 2022;39:47-56. doi:10.47972/vjcts.v39i.802