1.
Hoan ND, Thuy NT. Đánh giá mối liên quan giữa mức độ tuần hoàn bàng hệ động mạch vành với một số biến cố tim mạch ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp được can thiệp động mạch vành. VJCTS. 2022;39:90-100. doi:10.47972/vjcts.v39i.807