1.
Thuy NT, Thao NP, Thu NT. Đánh giá điều trị viêm xương ức bằng hệ thống áp lực âm (VAC) tại Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E. VJCTS. 2022;39:101-106. doi:10.47972/vjcts.v39i.808