1.
Dũng VH, Bình PT, Hòa NT, Trạng BM. Báo cáo trường hợp bệnh cơ tim phì đại tắc nghẽn cả hai thất đi kèm cầu cơ. VJCTS. 2022;39:122-125. doi:10.47972/vjcts.v39i.810