1.
Dung VH, Binh PT, Hoa NT, Trang BM. Báo cáo trường hợp bệnh cơ tim phì đại tắc nghẽn cả hai thất đi kèm cầu cơ. VJCTS. 2022;39:122-125. doi:10.47972/vjcts.v39i.810