1.
Thủy NT, Hương VTT, Thịnh Đỗ Đức, Hoan TC. Đặc điểm tĩnh mạch phổi và buồng nhĩ trái trên cắt lớp vi tính ở người bệnh điều trị triệt đốt rung nhĩ . VJCTS. 2023;40:102-109. doi:10.47972/vjcts.v40i.838