1.
Nguyễn Hữu Ước, Phùng Duy Hồng S, Phạm Tiến Q, Phạm Hữu L, Nguyễn Kim D, Nguyễn Thị Lan A, Khổng Tiến B, Hoàng Trọng H, Nguyễn Quốc K, Nguyễn Thị Thúy N, Trịnh Kế Điệp, Bùi Thị H, Hoàng Thị Thu H, Trịnh Thu H, Lê Nguyên V, Đỗ Ngọc S. Thông báo lâm sàng ca ghép tim - thận đồng thì thành công đầu tiên tại Việt Nam. VJCTS. 2023;41:23-28. doi:10.47972/vjcts.v41i.862