Trần, T. H., Nguyễn , V. T., & Đinh , H. N. (2023). Đánh giá kết quả của dẫn lưu dịch màng tim bằng chọc hút kim nhỏ dưới hướng dẫn siêu âm ở bệnh nhân tràn dịch màng tim sau phẫu thuật tim tại Bệnh viện Tim Hà Nội. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, 43, 58 - 66. https://doi.org/10.47972/vjcts.v43i.1005