Hoàng, V. (2023). Kết quả can thiệp tổn thương thực sự chỗ chia nhánh thân chung động mạch vành trái bằng kỹ thuật 2 Stents. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, 43, 98 - 105. https://doi.org/10.47972/vjcts.v43i.1016