Ước, N. H. . (2020). Ghép tim: thành tựu và tương lai ở việt nam. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, 17, 44-50. https://doi.org/10.47972/vjcts.v17i.127