Thuy, N. T. ., Dai, T. D. ., Huu, N. C. ., Tien, D. A. ., Dung, L. T. ., Hung, N. D. ., Long, N. T., Quang, V. X., & Thanh, L. N. . (2020). THÔNG BÁO TRƯỜNG HỢP ĐẦU TIÊN ĐƯỢC CHẨN ĐOÁN VÀ PHẪU THUẬT BIDIRECTIONAL GLENN SHUNT ĐIỀU TRỊ DỊ TẬT UHL`S (Uhl’s anomaly) Ở NGƯỜI LỚN TẠI TRUNG TÂM TIM MẠCH BỆNH VIỆN E. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, 3, 5-9. https://doi.org/10.47972/vjcts.v3i.300