Quyen, V. D. ., Hoang, D. D. ., Uyen, D. T. ., Minh, H. D. ., & Phu, B. D. . (2020). NGHIÊN CỨU SỰ BIẾN ĐỔI NỒNG ĐỘ TROPONIN-T HUYẾT THANH Ở BỆNH NHÂN SAU PHẪU THUẬT VAN TIM. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, 3, 16-21. https://doi.org/10.47972/vjcts.v3i.304