Lu, P. H., Uoc, N. H. ., & Hung, D. Q. . (2020). Results of video-assisted thoracoscopic surgery approach to mediastinal tumor at Viet Duc hospital. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, 3, 28-32. https://doi.org/10.47972/vjcts.v3i.306