Hung, D. P., Phu, B. D. ., Loi, H. M., Khoan, L. T. ., & Thanh, N. V. . (2020). VAI TRÒ CỦA CT-64 LÁT CẮT TRONG CHẨN ĐOÁN BỆNH TIM BẨM SINH. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, 3, 53-59. https://doi.org/10.47972/vjcts.v3i.333