Tri, V. M. ., & Nam, N. H. . (2020). Outcomes of surgical treatment of lower-limb chronic venous insufficiency. Tạp Chí Phẫu thuật Tim mạch Và Lồng ngực Việt Nam, 28, 57-60. https://doi.org/10.47972/vjcts.v28i.340