Bảo, L. T., Tiến, Đỗ A., & Thủy, N. T. (2022). Bất thường kết nối tĩnh mạch phổi bán phần bên trái với tĩnh mạch vô danh: Nhân một trường hợp lâm sàng và nhìn lại Y văn. Tạp Chí Phẫu thuật Tim mạch Và Lồng ngực Việt Nam, 37, 12-17. https://doi.org/10.47972/vjcts.v37i.754