Nghĩa, Đoàn V. ., Hựu, N. C., & Thủy, N. T. (2022). Kết quả phẫu thuật thay lại van hai lá tại Trung tâm tim mạch bệnh viện E. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, 37, 34-45. https://doi.org/10.47972/vjcts.v37i.757