HOÀNG, V. Kết quả can thiệp tổn thương thực sự chỗ chia nhánh thân chung động mạch vành trái bằng kỹ thuật 2 Stents. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, [S. l.], v. 43, p. 98 - 105, 2023. DOI: 10.47972/vjcts.v43i.1016. Disponível em: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/1016. Acesso em: 29 tháng 9. 2023.