THUY, N. T. .; DAI, T. D. .; HUU, N. C. .; TIEN, D. A. .; DUNG, L. T. .; HUNG, N. D. .; LONG, N. T.; QUANG, V. X.; THANH, L. N. . THÔNG BÁO TRƯỜNG HỢP ĐẦU TIÊN ĐƯỢC CHẨN ĐOÁN VÀ PHẪU THUẬT BIDIRECTIONAL GLENN SHUNT ĐIỀU TRỊ DỊ TẬT UHL`S (Uhl’s anomaly) Ở NGƯỜI LỚN TẠI TRUNG TÂM TIM MẠCH BỆNH VIỆN E. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, [S. l.], v. 3, p. 5-9, 2020. DOI: 10.47972/vjcts.v3i.300. Disponível em: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/300. Acesso em: 14 tháng 7. 2024.