LU, P. H.; UOC, N. H. .; HUNG, D. Q. . Results of video-assisted thoracoscopic surgery approach to mediastinal tumor at Viet Duc hospital. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, [S. l.], v. 3, p. 28-32, 2020. DOI: 10.47972/vjcts.v3i.306. Disponível em: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/306. Acesso em: 17 tháng 4. 2024.