Phạm, Thị An, Thị An Trần, và Tiến Mạnh Trần. 2023. “Đặc điểm hình thái tiểu Nhĩ trái Trên cắt lớp Vi tính đa dãy ở bệnh nhân Rung Nhĩ không Do bệnh Van Tim”. Tạp Chí Phẫu thuật Tim mạch Và Lồng ngực Việt Nam 43 (Tháng Chín):129 -38. https://doi.org/10.47972/vjcts.v43i.1021.