Hoàng, V. (2023) “Kết quả can thiệp tổn thương thực sự chỗ chia nhánh thân chung động mạch vành trái bằng kỹ thuật 2 Stents”, Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, 43, tr 98 - 105. doi: 10.47972/vjcts.v43i.1016.