Nguyễn, C. H. (2023) “Đánh giá kết quả dài hạn (sau 3 năm) bít thông liên thất phần quanh màng bằng Nid-Occlud Le VSD Coil qua đường ống thông tại Bệnh viện tim Hà Nội”, Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, 43, tr 232 - 236. doi: 10.47972/vjcts.v43i.1032.