Kien, H. T., Ba, V. V. ., Dung, L. T., Hung, N. M., Thinh, D. D., Linh, N. T. H. và Nguyen, T. T. (2021) “Atrial arrhythmias ablation in a patient post mitral valve replacement surgery and cox-maze procedure”, Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, 33, tr 49-54. doi: 10.47972/vjcts.v33i.564.