Bảo, L. T., Tiến, Đỗ A. và Thủy, N. T. (2022) “Bất thường kết nối tĩnh mạch phổi bán phần bên trái với tĩnh mạch vô danh: Nhân một trường hợp lâm sàng và nhìn lại Y văn”, Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, 37, tr 12-17. doi: 10.47972/vjcts.v37i.754.