Nghĩa, Đoàn V. ., Hựu, N. C. và Thủy, N. T. (2022) “Kết quả phẫu thuật thay lại van hai lá tại Trung tâm tim mạch bệnh viện E”, Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, 37, tr 34-45. doi: 10.47972/vjcts.v37i.757.