Huu, N. C., Hung, D. Q., Linh, N. T. H., Uoc, N. H. và Thanh, L. N. . (2022) “Coronary artery endarterectomy during coronary artery bypass grafting - A solution for complete revascularization”, Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, 38, tr 44-49. doi: 10.47972/vjcts.v38i.786.