Hien, N. S. ., Phong, N. H., Vinh, D. Q., Hung, N. D., Huy, D. X. ., Ngoc, N. M. và Trong, D. D. (2022) “Kết quả phẫu thuật sửa toàn bộ kệnh nhĩ thất toàn phần tại Bệnh viện Tim Hà Nội”, Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, 39, tr 37-46. doi: 10.47972/vjcts.v39i.801.