[1]
A. K. Hoàng, T. N. H. Nguyễn, V. T. Trương, Q. V. Trần, và T. K. Nguyễn, “Nghiên cứu vai trò của thang điểm VIS (Vasoactive - Inotropic Score) trong tiên lượng kết cục lâm sàng xấu sau phẫu thuật tim có tuần hoàn ngoài cơ thể ở trẻ em”, VJCTS, vol 43, tr 19 - 28, tháng 9 2023.