[1]
M. C. Tống và Q. N. . Vũ, “Các yếu tố liên quan đến kết quả của phẫu thuật Maze trong phẫu thuật thay van hai lá”, VJCTS, vol 43, tr 29 - 37, tháng 9 2023.