[1]
X. T. Nguyễn, T. N. H. Nguyễn, T. N. Phan, và S. H. Nguyen, “Khảo sát đặc điểm điện tâm đồ và điện sinh lý tim của ngoại tâm thu thất tiên phát khởi phát từ đường ra thất phải”, VJCTS, vol 43, tr 73 - 79, tháng 9 2023.