[1]
T. M. Phan, D. C. Nguyễn, và N. H. Phạm, “Một số yếu tố liên quan đến tuân thủ điều trị thuốc kháng kết tập tiểu cầu sau 6 tháng can thiệp động mạch vành ”, VJCTS, vol 43, tr 80 - 88, tháng 9 2023.