[1]
T. T. T. Nguyễn, S. H. Nguyễn, và T. H. Trần, “Đặc điểm ngưỡng cảm nhận rung động qua đo độ rung âm thoa trong đánh giá bệnh thần kinh chi dưới ở người bệnh ngoại trú tại Bệnh viện Tim Hà Nội”, VJCTS, vol 43, tr 89 - 97, tháng 9 2023.