[1]
V. Hoàng, “Kết quả can thiệp tổn thương thực sự chỗ chia nhánh thân chung động mạch vành trái bằng kỹ thuật 2 Stents”, VJCTS, vol 43, tr 98 - 105, tháng 9 2023.