[1]
V. Hoàng, “Khảo sát đặc điểm giải phẫu học và tổn thương tại chỗ chia nhánh thân chung động mạch vành trái”, VJCTS, vol 43, tr 106 - 112, tháng 9 2023.