[1]
T. A. Phạm, T. A. Trần, và T. M. Trần, “Đặc điểm hình thái tiểu nhĩ trái trên cắt lớp vi tính đa dãy ở bệnh nhân rung nhĩ không do bệnh van tim”, VJCTS, vol 43, tr 129 - 138, tháng 9 2023.