[1]
S. H. Nguyễn, T. N. H. Nguyễn, V. D. Nguyễn, và X. T. Nguyễn, “Giá trị của điện tâm đồ 12 chuyển đạo trong dự đoán cơ chế cơn nhịp nhanh kịch phát trên thất đều có phức bộ QRS hẹp”, VJCTS, vol 43, tr 139 - 147, tháng 9 2023.