[1]
Đăng H. Nguyễn, S. H. Nguyễn, và H. P. Nguyễn, “Phẫu thuật vá thông liên thất ít xâm lấn ở trẻ em qua đường nách ngang bên phải: Kết quả sớm tại một Trung tâm”, VJCTS, vol 43, tr 176 - 182, tháng 9 2023.