[1]
V. T. Ngọ và S. H. Nguyễn, “Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân trước và theo dõi sau phẫu thuật cầu nối chủ vành có tuần hoàn ngoài cơ thể”, VJCTS, vol 43, tr 183 - 193, tháng 9 2023.